Peter Kasteleyn

"Iedere organisatie heeft te maken met veranderingen die leiden tot aanpassingen in de financiële functie en de controlsystemen. Maar dat betekent niet dat het alleen maar complexer moet worden: eenvoud en overzicht blijven essentieel. Ik breng rust en structuur bij de klant aan, zodat de aanpassingen worden ingevoerd."

drs. Peter Kasteleyn RC is een zeer ervaren organisatieadviseur en interim manager en als vennoot verbonden aan Holland Consulting Group. Hij adviseert besturen en directies op (strategisch) financieel-economisch en administratief terrein en vult op die gebieden ook tijdelijke directie-, management- en controlfuncties in. Ook adviseert hij ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen. Hiervoor verzorgt hij ook cursussen financieel beleid. Peter Kasteleyn verricht ook deskundigheidsonderzoeken op genoemde terreinen. Zijn klanten zijn vooral not-for-profit organisaties en maatschappelijke instellingen.

Peter Kasteleyn draagt er actief aan bij dat organisaties financieel in-control komen of blijven. Hij heeft ervaring met vrijwel alle onderwerpen op het gebied van financieel management, besturing en governance.

Contactinformatie:

Email: kasteleyn@hcg.net
Secretariaat: (Soraya Friedrich): 020-5733407
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/peterkasteleyn
Twitter: @Peter_Kasteleyn
Blogsite: https://kasteleyn.wordpress.com/

drs. Peter Kasteleyn RC is een maatschappelijk betrokken register controller. Zijn belangrijkste expertise betreft:

 • de planning & controlcyclus (begrotingen, meerjarenprognoses, managementrapportages, benchmarking);
 • administratieve processen (inrichting administraties, geautomatiseerde systemen, AO/IB);
 • de financiële en controlfunctie (financial en business control);
 • strategievorming (ondernemingsplannen, besturingsmodellen en vermogensbeleid).

Peter heeft o.a. bedrijfseconomie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de postdoctorale opleiding tot registercontroller gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zijn loopbaan gestart als controller bij een internationale handelsonderneming en is daarna geruime tijd werkzaam geweest als senior organisatieadviseur bij Dubois & Co. Registeraccountants te Amsterdam.

Peter geeft zijn maatschappelijke betrokkenheid gestalte als voorzitter van raden van toezicht of besturen van maatschappelijke organisaties. Bovendien beleeft hij er plezier aan regelmatig publicaties te verzorgen in vaktijdschriften en op blogs.

Typische vragen die opdrachtgevers aan Peter voorleggen:

 • Adviseer over ons financiële beleid, vermogensbeleid en het treasurybeleid.
 • Help mee met het schrijven en doorrekenen van een business plan voor een nieuwe activiteit.
 • Hoe kunnen wij sneller en betrouwbaarder rapporteren aan het management?
 • Hoe kunnen wij het gebruik van onze (administratieve) systemen verbeteren?
 • Hoe moeten wij onze begroting en het begrotingsproces inrichten?
 • Licht onze planning & control cyclus door en geef adviezen voor de verbetering ervan.
 • Passen wij de governance code die voor ons van toepassing is op een goede wijze toe?
 • Volstaat onze tarievenstructuur (nog) in de huidige situatie?
 • Vul tijdelijk de rol in van controller en bepaal het profiel voor een vacaturetekst.
 • Wat betekent de centralisatie van administratieve en controlprocessen voor de taakverdeling, de inrichting van systemen en noodzakelijke autorisaties?
 • Wat moet de omvang zijn van de bezetting op de afdelingen financiën en planning & control?
 • We gaan fuseren met een andere organisatie. Wat betekent dit voor de financiële en controlfunctie?
 • We willen de inhoud van de management rapportages verbeteren en aansluiten op de nieuwe strategie. Hoe kunnen we dat realiseren?
 • We willen graag een second opinion over de haalbaarheid van een reorganisatieplan.
 • We gaan over naar een projectenorganisatie. Hoe moeten we onze systemen en processen daarvoor inrichten?

Aanpassingen titel 9 BW2aan de richtlijnen van de EU

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Ontwikkelingen accountantsverklaringen

De Financiële Omdenker

Duurzaam ondernemen in het MKB

De jaarrekening bij liquidatie en insolventie

Waardering zorgvastgoed

Wikileaks en de controller

Waarderingen van deelnemingen met negatief eigen vermogen

Fast closing

Brief-wisselingen

Column: Zonn(d)ekoningen

Ontwerprichtlijn 400 Jaarverslag en concept Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving

Leiderschap: zijn we in-control of in-crisis?

Negatieve goodwill

Column: omvallen

Onderhanden projecten

Column: topbankiers vrezen interventie overheden

Baten-lastenstelsel in de publieke sector

Financieringsconvenanten en externe verslaggeving

Acc award: maatschappelijke jaarverslagen

Column: voorspellingen van analisten

Column: controller in crisistijd

Investeren of reorganiseren

Invoering transparantierichtlijn

Verslaggeving voor de ondernemingsraad

Column: jaarverslag of reclamefolder

Gelijke monniken gelijke kappen

Kosten herstel en groot onderhoud

Lessen uit het HBO (2): werking stichting vangnet hbo

Lessen uit het HBO (3): bepaling noodzakelijke vermogenspositie

Lessen uit het hbo (1): opzet in inrichting stichting vangnet hbo

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen loont

Milieu en de jaarrekening

Column: Naar duurzame kostprijzen

Verslaggeving private equity

Terugkoopovereenkomsten

Groepsvrijstelling en vrijstelling tussenconsolidatie

Ahold boekhoudfraude

De liquiditeitsprognose op waarde geschat

Roulatie van de accountant

IFRS in de praktijk

Opstellen en controleren van het maatschappelijk jaarverslag, hoe onafhankelijk is de accountant

Opstellen en controleren van het maatschappelijk jaarverslag, hoe onafhankelijk is de accountant.
Download deel 1
Download deel 2

Opstellen en controleren van het maatschappelijke jaarverslag, hoe onafhankelijk is de accountant

IFRS-special

Preferente aandelen

De presentatie van buitengewone posten in de jaarrekening

Lean accounting