Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Rollen

Holland Consulting Group (HCG) bestaat uit senior professionals, die hun rol kunnen afstemmen op de vraag van de opdrachtgever en de situatie. Het gaat hierbij om de volgende rollen:

  • Adviseur
  • Coach
  • Interim posities
  • Onderzoeker
  • Procesbegeleider
  • Project- of programmamanager
  • Trainer

Waar we een rol zelf niet kunnen vervullen, geven wij dat expliciet aan en schakelen wij desgewenst en altijd in overleg met u, een collega in.

 

Adviseur

Als adviseur brengt Holland Consulting Group een vraagstuk en de mogelijke oplossingen in kaart voor management, directie/bestuur, toezichthouders en/of ondernemingsraden. Het gaat daarbij meestal om strategische en besturingsvraagstukken, organisatiebreed of op specifieke terreinen zoals Marketing, Finance, Sales en HR. Onze professionals combineren de noodzakelijke kennis altijd met de vaardigheid om in complexe processen te functioneren.

Onze opdracht start met een zorgvuldige formulering van het vraagstuk en, indien van belang, de visie van diverse betrokkenen en interne deskundigen op het vraagstuk. Al of niet samen met uw eigen mensen brengen wij vervolgens opties en alternatieven in kaart en schetsen relevante scenario’s. Soms heeft u behoefte aan een ‘expert opinion’. Vaker zal het gaan om het zoeken naar een best werkbare oplossing, zodat betrokkenheid van uw eigen mensen welhaast een ‘must’ is.

Desgewenst leveren wij een eindrapportage op met analyses, opties voor vervolgstappen en criteria om deze tegen elkaar af te wegen, naar keuze op schrift, in beeld en/of geluid. Andere vormen van afronding, waarbij bijvoorbeeld in interactie de bruikbaarheid van het advies wordt besproken, zijn vanzelfsprekend mogelijk.

Coach

Als coach helpen wij een persoon of team met het (door)ontwikkelen van effectief gedrag in denken en doen. In samenspraak met de betrokkenen richten we een gestructureerd en doelgericht proces in. Belangrijke elementen bij coaching zijn bewustwording van eigen drijfveren en gedrag, groei van zelfvertrouwen en persoonlijke kracht en het optimaal gebruik maken van eigen mogelijkheden en capaciteiten. Vanuit deze optiek begeleiden we ook intervisie voor professionals en zelfevaluaties binnen de governance-driehoek (directie/bestuur, toezichthouder, medezeggenschap).

Interim posities: (senior) manager, specialist, bestuurder of toezichthouder

In interim posities vervullen wij tijdelijk een bestaande of tijdelijk gecreëerde rol, meestal in de top van de organisatie met een specifieke opdracht om de organisatie verder te helpen. Wij nemen dan mede het voortouw in het ontwikkelen van nieuw beleid of een nieuwe strategie, vertalen deze samen met de organisatie naar de praktijk en nemen medeverantwoordelijkheid voor de implementatie en verankering. Deze rol kan goed passen als er sprake is van de samenloop van een vacature in de top en een complexe veranderopgave. Specifiek voor de rol van interim toezichthouder gaat het meestal het invullen van het toezicht in bijzondere omstandigheden en/of het aanvullen van de Raad met bijzondere expertise en ervaring. Soms is het ook van belang om de Raad aan te vullen om tot het statutair minimum aantal leden te komen.

Klankbord

We kunnen een klankbord bieden bij het afwegen van strategische, tactische of operationele alternatieven en de daarin te maken keuzen. Zowel op basis van specifieke deskundigheid op het gebied van de desbetreffende vraagstukken als op basis van onze eigen ervaring in de bestuurskamer en met toezicht en medezeggenschap. Omdat we de verschillende perspectieven uit de praktijk kennen, kunnen we meedenken over het zetten van effectieve, werkbare stappen.

Onderzoeker

Als onderzoeker verzamelen en interpreteren we informatie aan de hand van een specifieke vraag. De methodologie die wij daarbij toepassen waarborgt objectiviteit en relevantie. Een onderzoek wordt afgesloten met bevindingen en conclusies gericht op de onderzoeksvraag.

Procesbegeleider

Als procesbegeleider begeleiden we het inrichten en uitvoeren van trajecten gericht op interne en externe verandering. Het gaat hierbij zijn vaak om strategische heroriëntatie/keuzes en de bijbehorende ontwikkeling van de organisatie, cultuur, leiderschap, governance, bedrijfsvoering en samenwerkingsverbanden. Ook begeleiden we fusies en overnames. Wij letten met name op het samengaan van inhoudelijke onderbouwing en transparante besluitvorming met voortgang en draagvlak. Oorspronkelijkheid, creativiteit en deskundigheid gaan daarin samen. Wij zijn bereid om onze nek uit te steken om een doorbraak te forceren.

Project- of programmamanager

Als er een concreet resultaat moet worden behaald in een vooraf bepaalde periode is een project of een programma van meerdere projecten meestal de aangewezen vorm. Deskundige, frisse en betrokken aansturing van uw project of programma kan doorslaggevend zijn voor het succes. Holland Consulting Group heeft veel ervaring in het aansturen van projecten en programma’s in de functie van projectleider/-manager, programmamanager, maar soms ook als lid van een stuurgroep met focus op bepaalde aandachtsgebieden.

Trainer

Als trainer kunnen we specifieke kennis en vaardigheden overdragen op groepen. Trainingen kunnen toegesneden worden op een specifieke organisatie (in company) of gericht zijn op meer algemene thema’s en competenties. De professionals van Holland Consulting Group wordt veelvuldig gevraagd als spreker bij organisatie evenementen en bij grote trainingsbureaus, hogescholen en universiteiten. Vanuit onze passie ‘leren en ontwikkelen’ zijn wij steeds op zoek naar nieuwe, effectieve methoden om deelnemers met kennis en vaardigheden te verrijken. Steeds vaker gebeurt dat in een combinatie van fysieke bijeenkomsten met digitale leermiddelen.

Top