Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Rollen

Holland Consulting Group bestaat uit senior professionals, die hun rol kunnen afstemmen op de vraag van de opdrachtgever en de situatie. Het gaat hierbij om de volgende rollen:

  • Adviseur
  • Coach
  • Interim posities
  • Onderzoeker
  • Procesbegeleider
  • Project- of programmamanager
  • Trainer

Waar we een rol zelf niet kunnen vervullen, geven we dat expliciet aan en schakelen we desgewenst - in overleg met u - een collega in.

 

Adviseur

Als adviseur brengt Holland Consulting Group een vraagstuk en de mogelijke oplossingen in kaart voor management, directie/bestuur, toezichthouders en/of ondernemingsraden. We werken vooral aan strategische en besturingsvraagstukken, organisatiebreed of op bepaalde terreinen zoals Marketing, Finance, Sales en HR. Als senior professionals combineren we onze expertise met de vaardigheid om in complexe processen te functioneren. Samen met u maken we helder welk vraagstuk we gaan oplossen. Bij het werken aan oplossingen combineren we de expertise in uw organisatie en die van ons. We koersen op werkbare gedragen oplossingen, die in lijn zijn met uw strategie. We communiceren bij voorkeur in de vorm van dialoog en discussie aan de hand van presentaties.

Desgewenst sluiten we de opdracht af met onze eindrapportage met analyses, opties voor vervolgstappen en criteria om deze tegen elkaar af te wegen.

Coach

Als coach helpen we een persoon of team met het (door)ontwikkelen van effectief gedrag in denken en doen. In samenspraak met de betrokkenen richten we een doelgericht proces in. Belangrijke elementen bij coaching zijn bewustwording van eigen drijfveren en gedrag, groei van zelfvertrouwen en persoonlijke kracht en het optimaal gebruik maken van eigen mogelijkheden en capaciteiten. Vanuit deze optiek begeleiden we ook intervisie voor professionals en zelfevaluaties binnen de governance-driehoek (directie/bestuur, toezichthouder, medezeggenschap).

Interim posities: (senior) manager, specialist, bestuurder of toezichthouder

In interim posities vervullen we tijdelijk een rol in de top van de organisatie of een (op dat moment) cruciale functie lager in de organisatie. We nemen vervolgens mede het voortouw in het ontwikkelen van nieuw beleid of een nieuwe strategie, vertalen deze samen met de organisatie naar de praktijk en nemen medeverantwoordelijkheid voor de implementatie en verankering. Vaak is er dan sprake van een samenloop van een vacature in de top en een complexe veranderopgave. Specifiek voor de rol van interim toezichthouder gaat het meestal om het invullen van het toezicht in bijzondere omstandigheden en/of het aanvullen van de Raad met bijzondere expertise en ervaring. Soms is het ook van belang om de Raad aan te vullen om tot het statutair minimum aantal leden te komen.

Onderzoeker

Als onderzoeker verzamelen en interpreteren we informatie aan de hand van een specifieke vraag. De methodologie die we daarbij toepassen waarborgt objectiviteit en relevantie. Een onderzoek wordt afgesloten met bevindingen en conclusies gericht op de onderzoeksvraag.

Procesbegeleider

Als procesbegeleider begeleiden we het voorbereiden en uitvoeren van interne en externe veranderingen. Het gaat hierbij vaak om strategische heroriëntatie/keuzes en de bijbehorende ontwikkeling van de organisatie, cultuur, leiderschap, governance, bedrijfsvoering en samenwerkingsverbanden. Ook begeleiden we fusies en overnames. We letten daarbij op het adequaat samengaan van inhoudelijke onderbouwing, transparante besluitvorming, voortgang en draagvlak. Dit vraagt oorspronkelijkheid, creativiteit en deskundigheid. We zijn bereid om onze nek uit te steken om een doorbraak te forceren.

Project- of programmamanager

Een project (of een programma van meerdere projecten) is meestal de aangewezen vorm om een concreet resultaat te behalen binnen een bepaalde periode. Deskundige, frisse en betrokken aansturing van uw project of programma kan doorslaggevend zijn voor het succes. Holland Consulting Group heeft veel ervaring in het aansturen van projecten en programma’s in de functie van projectleider/-manager, programmamanager, maar soms ook als lid van een stuurgroep met focus op bepaalde aandachtsgebieden.

Trainer

Als trainer kunnen we bepaalde kennis en vaardigheden overdragen op groepen. Trainingen kunnen toegesneden zijn op een specifieke organisatie (‘in company’) of gericht zijn op meer algemene thema’s en competenties. De professionals van Holland Consulting Group worden veelvuldig gevraagd als spreker bij organisatie-evenementen en bij grote trainingsbureaus, hogescholen en universiteiten. Vanuit onze passie ‘leren en ontwikkelen’ zijn we steeds op zoek naar nieuwe, effectieve methoden om deelnemers met kennis en vaardigheden te verrijken. Steeds vaker gebeurt dat in een combinatie van bijeenkomsten op locatie en digitale leermiddelen

Top