Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Bedrijfsvoering, financieel management en accounting

Bij bedrijfsvoering draait het om het creëren van de voorwaarden voor de realisatie van de uitgezette strategische koers, effectief en efficiënt. Dat betekent keuzes en kaders praktisch uitwerken en gekozen oplossingen blijven verbeteren. Dit leidt ook tot vragen zoals: Maken we wel slim gebruik van digitalisering en (big) data? Hebben we de ondersteunende processen goed ingericht? Bieden we onze mensen in voldoende mate eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid? Hoe meten we of we leveren wat we onze klanten beloven? Holland Consulting Group heeft ruime ervaring in de optimalisering van bedrijfsvoering. We weten als geen ander dat ook een ogenschijnlijk eenvoudige verandering in een proces/werkwijze managementaandacht vraagt. Het gaat uiteindelijk altijd om mensen. Daarom besteden we altijd aandacht aan het veranderproces dat nodig is om keuzes door te voeren. We houden het ‘eigenaarschap’ bij uw mensen en maken onszelf zo snel mogelijk weer overbodig.

Onder het begrip ‘financieel management’ begrijpen wij zowel de inrichting en het goed laten functioneren van de financiële functie binnen uw organisatie, de zorg voor de financiële planning en beheersing van de activiteiten, projecten en bedrijfsonderdelen, de inrichting van de financiële processen, als de goede financiering van de organisatie. En dat laatste gaat er dus over dat de organisatie tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven het risicoprofiel van de organisatie en rekening houdend met diverse externe factoren, over voldoende middelen beschikt om nu en in de toekomst de operationele gang van zaken en de noodzakelijke investeringen te financieren.

Als het gaat om accounting vraagstukken worden bedrijfseconomische en financiële kennis en technieken ingezet om complexe vraagstukken op te lossen, second opinions te geven of zeggenschaps- en medezeggenschapsorganen te ondersteunen bij oordeelsvorming op financieel-economisch terrein. Overigens kunnen dergelijke vraagstukken ook een onderdeel zijn van bredere, integrale vraagstukken.

Praktische voorbeelden van onderwerpen op bovengenoemde terreinen waarop Holland Consulting Group opdrachten heeft uitgevoerd zijn:

 • Administratieve processen stroomlijnen en (verder) automatiseren
 • Continu verbeteren
 • Doorlichting ondersteunende diensten
 • In- of uitbesteding interne processen
 • Inrichting financiële functie
 • Invoering nieuwe administratieve of ERP-software
 • Lean management
 • Opstellen en doorrekenen bedrijfsplan
 • Opstellen en doorrekenen reorganisatieplan
 • Optimalisatie processen van cliëntregistratie en facturering
 • Opzet (organisatie) dashboard en optimaliseren management informatie
 • Second Opinion voorgenomen besluit sluiting bedrijfsvestiging
 • Technieken van budgettering en budgetverdeling
 • Verbetering planning & controlcyclus
 • Vermindering (interne) regeldruk
 • Vermogensbeleid en optimaliseren vermogenspositie

Specialisten


Marc Bindels

Het is mijn passie om, met inzet van mijn brede bedrijfseconomische en veranderkundige kennis en ervaring, daadwerkelijk verbetering en vernieuwing in organisaties mogelijk te maken. Daarbij maak ik ogenschijnlijk complexe zaken eenvoudig.

Meer info

Peter Kasteleyn

"Iedere organisatie heeft te maken met veranderingen die leiden tot aanpassingen in de financiële functie en de controlsystemen. Maar dat betekent niet dat het alleen maar complexer moet worden: eenvoud en overzicht blijven essentieel. Ik breng rust en structuur bij de klant aan, zodat de aanpassingen worden ingevoerd."

Meer info

Terug naar overzicht

Top