Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Fusies & overnames

Vanuit verschillende rollen is Holland Consulting Group veelvuldig betrokken bij fusies en overnames, zowel in de fase van prefusie, de besluitvormingsfase als bij de postfusie.

In de prefusiefase verricht Holland Consulting Group strategische analyses en bereidt samen met u een mogelijke fusie of overname voor. Desgewenst kan Holland Consulting Group u ondersteunen bij het zoeken naar geschikte overname- of fusiekandidaten.

Als na een selectieproces één of meer kandidaten op het oog zijn, volgt de fase van een goede onderbouwing van en besluitvorming tot een mogelijke fusie of overname. Daarbij is een onderzoek en doorrekening van de synergie-effecten aan de orde met het oog op omzetsynergie, kostensynergie en operationele synergie. Maar ook is er aandacht voor gedrags- en cultuuraspecten. Uiteindelijk is ook bij fusie en overname sprake van een ingrijpend veranderproces, dat in vergaande mate bepalend is voor het al of niet creëren van waarde.

In de fase van postfusie komt een veelheid aan onderwerpen aan de orde: steeds vanuit een geïntegreerde benadering, gericht op de beoogde waardecreatie. Zo gaat er veel aandacht naar strategische marketing en sales. De gefuseerde organisatie moet zich immers vaak opnieuw profileren. Verder moet snel vormgegeven worden aan de integratie van de organisaties. Bij de integratie gaat het om zowel de ‘harde’ kant, zoals de procesbeschrijvingen, de noodzakelijke personele bezetting, de marketingstrategie en de integratie van geautomatiseerde systemen, als de ‘zachte’ kant, zoals de bedrijfscultuur en de stijl van leidinggeven. In de praktijk blijkt juist die zachte kant uiteindelijk bepalend voor het succes van de fusie of overname.

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op het gebied van fusies en overnames onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

  • Onderzoek naar strategische samenwerking
  • Zoeken en doorlichting van overnamekandidaten
  • Fusiebegeleiding
  • Integrale fusie- en integratiebegeleiding
  • Integratie van organisaties en backoffice na een fusie
  • Evaluatie fusie
  • Onderzoek naar faal- en succesfactoren bij samenwerking in specifieke sectoren

Specialisten


Marc Bindels

Het is mijn passie om, met inzet van mijn brede bedrijfseconomische en veranderkundige kennis en ervaring, daadwerkelijk verbetering en vernieuwing in organisaties mogelijk te maken. Daarbij maak ik ogenschijnlijk complexe zaken eenvoudig.

Meer info

Terug naar overzicht

Top