Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Besturing & Governance

Besturen van een organisatie gaat niet vanzelf. De vraagstukken blijven (terug)komen: wat doen we met externe ontwikkelingen? Wat is de beste inrichting van de organisatie? Hoe bevorderen we resultaatgericht gedrag? Hoe maken we een combinatie van innovatie en beheersing? Hoe hanteren we onze risico’s? Wat is de beste balans tussen shareholders (aandeelhouders) en stakeholders (belanghebbenden)? Voldoen we aan wet- en regelgeving (compliance)? Hoe gaan we om met actuele thema’s zoals generatieverschillen, inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid? Enzovoort. Holland Consulting Group kijkt en denkt graag met u mee met een frisse brede blik, met inzet van onze ruime praktijkervaring en specifieke deskundigheden.

Niet alleen besturen is een vak: dat geldt ook voor het uitoefenen van een commissariaats- of raad van toezichtfunctie. Het houden van toezicht, het adviseren van het bestuur vanuit een commissarisrol en het functioneren als werkgever voor de bestuurder: het zijn allemaal activiteiten die vragen om een breed scala aan competenties, expertise, doorgewinterde ervaring en last but not least: oog voor nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Holland Consulting Group ondersteunt bestuurders en toezichthouders (raden van commissarissen, raden van toezicht, adviesraden), zowel collectief als individueel, bij de invulling en uitoefening van hun functie. Dat kan vanuit verschillende rollen: als adviseur of onderzoeker voor een second opinion, als tijdelijk bestuurder of toezichthouder, of als regisseur ‘achter het gordijn’ bij een complexe situatie. Maar ook als spreker/gastdocent in een programma op het brede terrein van governance of als begeleider van een zelfevaluatie. En soms komen vraagstukken rondom bestuur en toezicht samen als ons wordt gevraagd het functioneren van de top van de organisatie door te lichten.

Op het gebied van governance vormen medezeggenschapsorganen een specifieke doelgroep voor Holland Consulting Group. Mede op basis van vele ervaringen zijn wij overtuigd van het specifieke belang dat deze organen voor het goed functioneren van de governance - en daarmee van de organisatie als geheel - kunnen hebben. Op basis van onafhankelijke oordeelsvorming en procesvaardigheden ondersteunen wij medezeggenschapsorganen bij het proces om te komen tot een advies of oordeel. Ook scholen wij deze organen op het terrein van bijvoorbeeld besturing en governance, strategie, financiën en organisatiedoorlichting en -verandering.

Ook in een belangrijke randvoorwaarde voor goed bestuur en toezicht kan Holland Consulting Group voorzien: het zoeken en vinden van leden van directies, raden van bestuur, raden van commissarissen en raden van toezicht bij bedrijven en instellingen met een maatschappelijke oriëntatie. Daarbij adviseert Holland Consulting Group ook in governance gerelateerde vraagstukken als beloning/arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

Integrale besturingsvraagstukken:

 • Beoordeling en inrichting governance na fusie, overname, splitsing
 • Centralisatie- en decentralisatievraagstukken
 • Concernbesturing
 • Evaluatie functioneren toporganen (MT, RvB, RvC, RvT)
 • Herinrichten topstructuren
 • Herstructureren van staf/lijnrelaties
 • Inrichten van concern- en divisiestructuren
 • Ontwikkelen van business units en profit of performance centres
 • Proces- en resultaatgericht besturen
 • Toepassing moderne organisatievormen
 • Werving en selectie van bestuurders en commissarissen

Prestatiemanagement:

 • Activity Based Management
 • Balanced scorecard
 • Dashboard ontwikkeling
 • Duurzaam presteren
 • Ken- en stuurgetallen
 • Ontwikkeling prestatie indicatoren
 • Prestatiemeting
 • Performance management
 • Prikkels en prikkelsystemen voor verbetering prestatie

Specialisten


Gert-Jan van der Vossen

“Met veel plezier ondersteun ik bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden bij – vaak ogenschijnlijk – complexe vraagstukken. Vanuit een geïntegreerd, duurzaam perspectief en met betrokkenheid en deskundigheid. Om nieuwe mogelijkheden te zoeken, een crisis af te wenden, beter te presteren of om tot een verantwoord oordeel te komen. Met beide benen op de grond. Naar de menselijke maat. Want uiteindelijk maken mensen het verschil.”

Meer info

Terug naar overzicht

Top